key1

key1

key1
zemljevid
naslov
senca

Pogoji uporabe vsebin na portalu www.hisnaimena.si

 S temi pogoji uporabe (v nadaljevanju: Pogoji) so urejeni pogoji za razpolaganje s podatki, objavljenimi na spletnem portalu Hišna imena na Gorenjskem (www.hisnaimena.si). Prepovedana je vsakršna uporaba objavljenih podatkov, ki ni izrecno dovoljena s temi Pogoji oziroma je v nasprotju z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ali z drugimi predpisi.


V mejah in pod pogoji, določenimi v teh Pogojih, se uporabniku dovoljuje brezplačno in časovno ter teritorialno neomejeno izkoriščanje naslednjih pravic na objavljenih podatkih:

 

  •  da reproducira podatke in da jih vključi v eno ali več zbirk;
  •  da ustvari in reproducira predelavo podatkov, pri čemer mora biti iz predelave razvidno, da gre za predelavo podatkov;
  •  da distribuira primerke podatkov in jih priobči javnosti, tudi če so sestavni del zbirke;
  •  da distribuira primerke predelave podatkov in jih priobči javnosti.


Razpolaganje z objavljenimi podatki ter izkoriščanje zgoraj naštetih pravic je dovoljeno izključno pod naslednjimi pogoji oziroma skladno z naslednjimi omejitvami:


Vsako razpolaganje z objavljenimi podatki je lahko le neodplačno. Uporaba del v komercialne namene (doseganju komercialnih koristi) ali z namenom pridobivanja zasebnega dobička ni dovoljena.


V primeru, da uporabnik podatke ali njihovo predelavo oziroma priredbo reproducira, priobči javnosti, distribuira ali vključi podatke ali njihovo predelavo v morebitno drugo delo ali zbirko, mora pri tem obvezno navesti njihov vir oziroma internetni naslov vira ter priložiti te pogoje uporabe oziroma njihov internetni naslov skupaj z označbo, da ti pogoji uporabe veljajo za vsako morebitno nadaljnje razpolaganje s podatki. Zahtevane navedbe so lahko navedeni na kakršenkoli primeren način, vendar se morajo v primeru predelave podatkov ali vključevanja v zbirke pojavljati na mestih, kjer so navedene primerljive navedbe avtorjev in sicer najmanj enako poudarjeno kot druge primerljive navedbe avtorjev.


Ti Pogoji veljajo tudi za vse morebitne nadaljnje uporabnike, ki razpolagajo s podatki ali njihovo predelavo oziroma priredbo, ki jih/jo je prvotni uporabnik reproduciral, priobčil javnosti, distribuiral ali vključil v zbirko.


Objavljeni podatki so na razpolago izključno v obliki, v kateri so objavljena, v zvezi z objavljenimi podatki pa so izključena kakršnakoli zagotovila in jamstva. S temi Pogoji je izključena odgovornost za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi lahko nastala uporabniku in ki izvira iz teh Pogojev oziroma iz samega razpolaganja s podatki, objavljenim na predmetnem spletnem portalu. Izrecno je izključena tudi odgovornost upravljalca portala Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
V primeru kršitve teh pogojev (odplačno razpolaganje, prodaja del, v katere so vključeni podatki, opustitev navajanja vira in podobno) si upravljalec portala pridržuje pravico tako do povračila celotne škode kot tudi do ustreznega dela plačila za uporabo oziroma izkoriščanje podatkov, uporabnik pa ne glede na določila teh Pogojev del ne sme več uporabljati in se Pogoji zanj ne uporabljajo.


Že objavljene podatke lahko upravljalec portala kadarkoli objavi pod drugačnimi pogoji ali v drugačni obliki. Ravno tako si pridržuje pravico do spreminjanja teh Pogojev brez predhodnega ali naknadnega obveščanja uporabnikov o tem.


Upravljalec portala: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske